HOTEL ROOM - LARRYSHEM
HOTEL ROOM - LARRYSHEM

HOTEL ROOM - LARRYSHEM
HOTEL ROOM - LARRYSHEM

HOTEL ROOM - LARRYSHEM
HOTEL ROOM - LARRYSHEM

HOTEL ROOM - LARRYSHEM
HOTEL ROOM - LARRYSHEM

1/4

Project SNY

WHAT

Hotel Room 

WHERE

Oniru, Lagos

Nigeria

WHEN

April, 2020