RESTAURANT - LARRYSHEM
RESTAURANT - LARRYSHEM

RESTAURANT - LARRYSHEM
RESTAURANT - LARRYSHEM

RESTAURANT - LARRYSHEM
RESTAURANT - LARRYSHEM

RESTAURANT - LARRYSHEM
RESTAURANT - LARRYSHEM

1/5

Project VRN

WHAT

Restaurant Design

WHERE

Lekki, Lagos

Nigeria

WHEN

April, 2020